در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/94 يکي از بخش هايي که با تغييرات زيادي مواجه شده است ماليات بر ارث مي باشد که مي توان گفت تغييرات بمنظور سهولت فرآيند دريافت ماليات و صدور مفاصاحساب مالياتي صورت پذيرفته است.

از جمله تغييرات صورت گرفته در قانون جديد، مي توان به نحوه محاسبه و صدور مفاصاحساب مالياتي اشاره نمود. در قانون فعلي، براي اينکه اموال و دارايي هاي متوفي به ورثه انتقال يابد مي بايست مجموع اين اموال تقويم و آنگاه سهم‌الارث ورثه مشخص شده و براساس نرخ هاي موضوع ماده 20 قانون ، ماليات آن تعيين و پرداخت شود. پس از پرداخت ماليات، امکان انتقال اموال سازمان امور مالیاتی ...


موسسه حسابداری و حسابرسی کسری|کسری حساب|شرکت حسابداری|موسسه کسری منبع : موسسه حسابداری و حسابرسی کسری|کسری حساب|شرکت حسابداری|موسسه کسری |اصلاحات قانون مالياتها در بخش ارث
برچسب ها : اموال ,ماليات ,تغييرات ,مفاصاحساب مالياتي ,صدور مفاصاحساب ,صدور مفاصاحساب مالياتي